Integritetspolicy

Integritets-policy

Hur vi behandlar personuppgifter 

Vårt uppdrag

Advokaterna i väst erbjuder de tjänster som framgår av hemsidan med kvalificerad juridisk rådgivning. Vi agerar juridiska ombud vid myndigheter och domstolar och mellan personer och företag. Våra åtaganden innefattar även andra juridiska tjänster som framgår av hemsidan. Hos oss erbjuds du konsultation och vi återkommer i anledning av förfrågningar på hemsidan och via epost. Personuppgifter som kommer oss till handa hanteras inom ramen för verksamheten och i enlighet med rådande rekommendationer. Advokaterna i väst är inom ramen för detta personuppgiftsansvariga för de uppgifter som delges oss. Personuppgiftsbehandling krävs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag.

 

Syfte med insamling av uppgifter

Den behandling som vi vidtar av en uppgift som kan identifiera en person betyder att vi använder uppgiften för att kontrollera intressekonflikter och ge oss möjlighet att utföra uppdraget samt redovisa och fakturera uppdraget och utveckla verksamheten. Detta betyder att vi samlar in uppgifter och vidtar åtgärder i anledning av uppgiften tex registrerar-, hanterar-, överför- och lagrar uppgiften eller dylikt. Det finns alltid ett syfte med varför vi hanterar uppgiften. Uppgiften kan komma att överföras inom bolagsstrukturen till bolagets koncern- eller systerbolag för specifika syften. Uppgiften kommer inte att lämnas ut på annat sätt än om: 

1. överenskommelse träffas om detta, 

2. det krävs för uppdragets utförande, 

3. lagen kräver utlämnandet eller myndighets/domstolsbeslut kräver detsamma 

4. om vi anlitat utomstående tjänsteleverantör som behöver uppgiften för fullgörandet av åtagandet. Personuppgifterna sparas under en tid om tio år från dagen då ärendet upphör eller om det krävs på grund av andra omständigheter under en längre tid.

 

Mer information

Du kan kontakta oss för att erhålla information om användningen av dina personuppgifter. Kontakta oss även för att justera eventuella upptäckta felaktigheter eller begränsa behandlingen av uppgifterna. Det är även möjligt att begära att dina uppgifter inte behandlas för vissa syften inom byrån som inte har en direkt anknytning till uppdraget för dig. Du har rätt att få del av dina uppgifter i ett maskinläsbart format. Om du har synpunkter på vår behandling av dina uppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

 

Personuppgiftsansvarig är Advokaterna i Väst KB, org. nr 969780–6791. Om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling går det bra att mejla oss på reception@advokaternaivast.se eller skriva till oss på Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg.