Vårdnadstvist

Vårdnadstvist

När barnen hamnar emellan

familjeratt tjanster advokaterna i vast

VAD ÄR EN VÅRDNADSTVIST?

En vårdnadstvist uppstår när föräldrarna till ett barn inte är överens om den juridiska vårdnaden om barnet och vänder sig till domstol för att avgöra i frågan. Vårdnadstvisten kan även handla om barnets umgänge, boende och underhållsbidrag.

Vid en separation är utgångspunkten i familjerätt att vårdnaden är gemensam. Om du som förälder, vill att vårdnadsförhållandet ska se ut på ett annat sätt än att vårdnaden är gemensam kan du vända dig till domstolen.

Om du ansöker om stämning hos domstolen kommer domstolen kalla dig och din motpart till en muntlig förberedelse i er vårdnadstvist. Det är ett tillfälle för er och domstolen att undersöka om ni kan komma överens. Om ni inte kan komma överens kommer domstolen vid ett senare tillfälle kalla till huvudförhandling i er vårdnadstvist.

VÅRDNADSTVIST – ADVOKAT

Att föra en vårdnadstvist kan bli kostsamt och det kan vara svårt att på egen hand avgöra vilka bevis som är relevanta i en vårdnadstvist. Det kan därför vara bra att kontakta en advokat som kan hjälpa dig att se över dina möjligheter att erhålla rättshjälp eller rättsskydd samt föra din talan i vårdnadstvisten.

Din advokat kan även ge dig olika tips för att ”vinna” din vårdnadstvist. Utgångspunkten är dock barnets bästa och barnets rättigheter varför målet snarare avser att utröna vad som är bäst för barnet. Det är viktigt att beakta att det finns olika regler att tänka på vid vårdnadstvist och när det gäller delad vårdnad och ensam vårdnad.

Om du befinner dig i närheten av Göteborg, Kungsbacka eller Borås med omnejd och är i behov av en advokat i en vårdnadstvist kan du vända dig till oss på Advokaterna i Väst, vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister. Vi kan även hjälpa dig att reda ut vilka frågor som står på spel och hjälpa dig att nå en förlikning i vårdnadstvisten om det är möjligt.
Kortfattat kan man säga att en vårdnadstvist uppstår när föräldrarna till barnet inte är överens om hur vårdnadsförhållandet dem emellan ska se ut och ansöker till domstolen om stämning.

Domstolen kallar då till muntlig förberedelse i syfte att reda ut omständigheterna och för att förmå parterna att komma överens. Ni får båda möjlighet att presentera er sida. Om ni kommer överens vid den muntliga förberedelsen kan domstolen skriva ett avtal som sedan godkänns av socialnämnden. Om ni inte kommer överens fortsätter er vårdnadstvist och ni kommer kallas till en huvudförhandling där domstolen kommer ta ett slutligt beslut. Om någon av er inte är nöjda kan ni sedan överklaga beslutet.

 


Anser du att den andre parten är olämplig som förälder behöver du kunna styrka det med mer än dina egna påståenden. Försök att vara objektiv och hålla dig lugn under förhandlingen.

Exempel på bra bevisning kan vara en brottsmålsdom, vittnen som kan intyga den andre förälderns olämplighet och utlåtanden från experter.

 


1. Vänd er till familjerätten
Innan du bestämmer dig för att inleda en rättsprocess – försök hitta en lösning i samförstånd med den andra parten. Familjerätten erbjuder kostnadsfria samarbetssamtal och verkställer avtal.

2. Välj rätt advokat
Om du behöver anlita ombud, välj någon med erfarenhet av vårdnadstvister.

3. Kolla upp möjligheter till ekonomisk hjälp
Undersök dina möjligheter till rättshjälp eller rättsskydd. Ta med dig försäkringsbrevet till det första mötet.

4. Ha en god kommunikation
Försök att ha en bra dialog, såväl med socialtjänsten och familjerätten som med den andra parten. Tänk också på att hålla barn utanför en konflikt mellan föräldrar.

5. Utsatt för våld?
Om du som förälder eller om barnet utsatts för våld bör du göra en polisanmälan. Då finns även möjlighet att ansöka om kontaktförbud.

I vårdnadstvister har alla barn rätt att bli lyssnade på. Det betyder inte att barnet har rätt att få som det vill. Vilket inflytande barnets egen vilja har över utgången i tvisten beror på barnets ålder och mognad.

Barnets vilja utreds som regel av familjerätten. Utredarna ska vara proffessionella och lyhörda och se till att barnet kan ge lämna en berättelse som ger uttryck för barnets egen vilja.

 


Det kan vara svårt att på förhand avgöra hur mycket en vårdnadstvist kommer att kosta. Det kan dock bli kostsamt, därav är det är viktigt att undersöka möjligheterna att erhålla rättsskydd eller rättshjälp vid vårdnadstvist.

Kontakta oss för rättshjälp vid vårdnadstvist.

 


Rättsskyddet i hemförsäkringen täcker upp till 80% av kostnaderna. Om du inte har hemförsäkring finns möjlighet att få rättshjälp. Ersättningen grundas på din inkomst och din avgift kan bli så låg som 2% av den totala kostnaden.

Varje part i målet ansvarar för sina egna kostnader för rättegången. Du behöver inte betala för motpartens ombud i en vårdnadstvist.

Länkar vårdnadstvist

Kontakta oss

Advokaterna i väst bjuder på en kostnadsfri rådgivning* över telefon i din första kontakt med oss.

*inom våra rättsområden.